Testa din idé

Ryms er idé i vår strategi? Vad kul!

I nästa steg kan ni läsa våra grundvillkor och urvalskriterier som avgör om leaderstöd kan beviljas. Testa om projektet har vad som krävs!

Använd vår checklista!

Här nedan kan ni se våra grundvillkor. Vilka punkter uppfyller ni, vad behöver ni utveckla ytterligare? Du kan ladda ned grundvillkoren med mer information om hur vi bedömer respektive aspekt.

Passar i strategin

Kan du i din ansökan visa tydligt hur projektet ryms inom vår strategi?

Lokal förankring

Kommer idén eller initiativet från de som genomför projektet? Finns lokalt stöd för projektet bland boende, föreningar eller företag?

Samverkan

Samarbetar ni med minst en annan aktör i ert projekt? Extra bra om den kommer från annan sektor, ideell, privat eller offentlig.

Genomförandekapacitet

Har ni samlat rätt kompetenser, erfarenhet samt personella och ekonomiska resurser till genomförandet? Hur tillvaratas det lokala engagemanget?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring inkludering? Ingen får hindras att påverka eller delta i projektet pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Hållbarhet

Har ni en plan för hur projektet kan bidra till hållbar utveckling? Minimerar projektet miljöbelastning eller klimatpåverkan? Hur kan projektet hushålla med resurser?

Jämställdhet

Hur säkerställer ni att kvinnor och män har lika stora möjligheter att påverka, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Styrelsens urvalskriterier

När grundvillkoren är uppfyllda bedöms ansökan i ett nästa steg med hjälp av urvalskriterier. Urvalskriterierna hjälper styrelsen bedöma hur väl ett projekt kan bidra till strategins målsättningar.

Det finns fyra generella kriterier plus ett specifikt kriterium för respektive insatsområde. Det betyder att det finns fem urvalskriterier för varje projekt. Kriterierna bedöms med hjälp av ett poängsystem som totalt kan ge max 1000 poäng per projekt. För ett bifallsbeslut krävs minst 500 poäng.

Varje kriterium bedöms i flera steg, ju fler steg en ansökan uppfyller desta högre poäng. För fler detaljer kan ni ladda ned våra urvalskriterier.

Använd gärna informationen nedan för att vässa er projektplan och därmed öka möjligheten att få stöd. Arbetar ni aktivt med hållbar utveckling? Kan ni involvera unga i genomförandet? Finns det möjlighet att ta fram en plan för hur projektets förväntade resultat kan leda vidare till långsiktiga effekter?

Urvalskriterium 1

Projektet bidrar till bestående resultat och långsiktiga effekter

  • Steg 1: Projektet förväntas skapa bestående resultat. Bestående resultat kan till exempel innebära en plan för hur underhåll av en investering ska finansieras på sikt eller rapporter som görs tillgängliga för målgruppen eller allmänheten.
  • Steg 2: Projektansökan innehåller en plan för insatser som gör att långsiktiga effekter är sannolika. Med långsiktiga effekter menar vi till exempel attitydförändringar eller strukturella förändringar som till exempel nya arbetstillfällen eller ökad tillgång till service och infrastruktur.

Detta urvalskriterium används för bedömning av projekt inom alla insatsområden.

Urvalskriterium 2

Projektet är nytänkande

Med nytänkande menar vi till exempel nya aktiviteter, nya mötesplatser, nya nätverk, produkter och tjänster, marknad och/eller metodutveckling eller nya arbetssätt som kan överföras till andra. Det kan även vara en beprövad metod som utvecklas, används av en ny målgrupp eller testas i ett nytt sammanhang.

Steg 1. Projektet är nytänkande lokalt

Steg 2: Projektet är nytänkande för leaderområdet

Steg 3. Projektet är nytänkande utanför leaderområdet

Detta urvalskriterium används för bedömning av projekt inom alla insatsområden.

Urvalskriterium 3

Projektet bidrar till hållbar utveckling

Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner. Ekologisk hållbarhet handlar om klimat- & miljöaspekter och medvetna val av material, resesätt, tjänster och produkter eller aktiva insatser för ökad biologisk mångfald, resurs- och energieffektivisering eller kortare leveranskedjor. Social hållbarhet avser den mänskliga dimensionen, hur insatserna påverkar ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet. Ekonomisk hållbarhet avser den hushållande dimensionen, att agera långsiktighet och beakta resurseffektivitet.

Steg 1. Projektet beaktar de tre dimensionerna av hållbarhet under projektet och arbetar aktivt med en av dimensionerna.

Steg 2. Projektet beaktar de tre dimensionerna av hållbarhet under projektet och arbetar aktivt med minst två av dimensionerna.

Detta urvalskriterium används för bedömning av projekt inom alla insatsområden.

Urvalskriterium 4

Projektet bidrar till ungas delaktighet

Med ungas delaktighet menar vi att barn och ungdomar < 25 år har varit involverade i projektets planering eller genomförande.

Steg 1. Projektet omfattar aktiviteter vars resultat gynnar ungdomar < 25 år

Steg 2. Projektet omfattar aktiviteter som ungdomar < 25 år medverkar i.

Steg 3. Minst 50 procent av projektledningen är ungdomar < 25 år.

Detta urvalskriterium används för bedömning av projekt inom alla insatsområden.

Urvalskriterium 5

Projektet bidrar till ökad kompetens, kunskap och lärande

Steg 1. Projektet genomför kunskaps- eller kompetenshöjande insatser.

Steg 2. Projektet bidrar till användning av kunskap och kompetens. Det kan handla exempelvis om att projektdeltagare praktiserar på företag/organisation, eller utvecklar produkter/koncept/modeller för exempelvis marknadsföring, informationsspridning, företags- eller produktutveckling.

Kunskaps- eller kompetenshöjande insatser: aktiviteter med eller utan inslag av praktik, utbyte av arbetsmetoder eller erfarenheter genom till exempel studiecirklar, utbildningar, workshops eller studiebesök. Här ingår insatser inom kompetensförsörjning, kompetens- och kunskapsöverföring.

Detta urvalskriterium används för bedömning av projekt inom insatsområde Kunskap och kompetens.

Urvalskriterium 6

Projektet bidrar till nya samarbeten som gynnar affärsutveckling och samverkanslösningar

Kriteriert handlar om insatser som företag, föreningar, branscher eller olika samhällssektorer gör tillsammans för att hitta bättre och mer effektiva lösningar som skapar synergier.

Steg 1. Projektet utvecklar nya eller befintliga produkter, tjänster, affärsplaner, strategier eller samverkanslösningar i aktivt samarbete mellan minst två aktörer

Steg 2. Projektet genomför möten, konferenser, studiebesök el dyl där aktörer utanför projektet bjuds in i syfte att skapa ytterligare synergier och lärande.

Steg 3. Projektet utvecklar nätverk eller samarbeten som är bestående efter projektets genomförande.

Detta urvalskriterium används för bedömning av projekt inom insatsområde Affärsmodeller och samverkanslösningar.

Urvalskriterium 7

Projektet bidrar till att utveckla en befintligt eller ny plats/ naturmiljö med minimal miljö- eller klimatpåverkan

Steg 1. Projektet skapar, restaurerar eller bevarar en mötesplats/ lokal/ naturmiljö/ investering som bedöms kunna bestå efter projektslut.

Steg 2. Projektet minimerar negativ miljö-och klimatpåverkan under genomförandet genom medvetna val av material, transport-/resesätt, tjänster eller produkter.

Steg 3. Projektet inkluderar aktiva insatser för ökad biologisk mångfald, resurs- och energieffektivisering, förbättrad vattenkvalitet eller kortare leveranskedjor.

Detta urvalskriterium används för bedömning av projekt inom insatsområde Miljösmarta investeringar.

Urvalskriterium Förstudier

Projektet leder till ny kunskap

Steg 1. Projektet leder till ny kunskap.

Steg 2: Projektet bidrar till att kunskapen omsätts i praktik. Det betyder att ta fram en plan för hur resultatet ska förvaltas och hur kunskapen ska användas i praktiken efter förstudien är avslutad, exempelvis genom att beskriva vem som äger resultatet, hur resultatet kan föras vidare till nästa steg eller vilken finansiering som krävs för ett genomförande.

Detta urvalskriterium används för bedömning av förstudier.

Kan er idé bli ett leaderprojekt?

Då ska ni ta kontakt med vårt leaderkontor!

Kontakta oss för att diskutera er projektidé vidare!

Skicka in er projektskiss genom att fylla i formuläret nedan eller ladda ned en wordfil.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.