Vår strategi

Vår lokala utvecklingsstrategi beskriver utvecklingsmöjligheterna för vårt område. Strategin utgör ramen för vår verksamhet under åren 2023-2030 och styr vilka stöd som kan beviljas under perioden. Strategin baseras på lokala behov och har tagits fram i samarbete mellan offentlig, ideell och privat sektor.

Platsutveckling i Stockholms skärgård och landsbygd

Strategin har tagits fram tillsammans med många engagerade personer och organisationer från privat, ideell och offentlig sektor. Behov och utvecklingsmöjligheter som beskrivs kretsar kring engagemang och delaktighet som förutsättning för resilienta bygder, entreprenörsanda för hållbara verksamheter och sysselsättning samt attraktiva livsmiljöer för människor, djur och natur.

Läs mer här nedan om våra mål och insatsområden. Er projektidé kan bli en viktig pusselbit av många som bidrar till strategins målsättningar!

Vår vision

Med nyfikenhet och engagemang ställer vi om till livskraftiga lokalsamhällen

Våra mål

Målen kompletterar varandra. Det första målet avser företag, föreningar och andra organisationer i lokalsamhället, det andra målet lägger fokus på utveckling av platserna där dessa aktörer verkar och gemensamt skapar förändring.

Mål 1

Hållbara näringar och verksamheter

Stockholmsbygdens lokala näringliv behöver bli mer diversifierat. Potential finns bland annat kopplade till de gröna och blåa näringarna samt en platsanpassad besöksnäring. Samverkansmodeller företagare emellan stärker innovationskraften. Företag som är inbäddade i lokalsamhället bidrar ofta till hållbar utveckling då ett starkt intresse finns att stärka inte bara företaget utan även lokalsamhället man verkar i.

Landsbygdens entreprenörsanda bidrar till att idérika och engagerade aktörer startar kooperativ, driver bygdebolag som återinvesterar vinster i bygden eller startar ett socialt bemanningsföretag. Även här finns behov att ta till sig ny kunskap, utveckla nya hållbara lösningar och skapa mervärden genom att samarbeta med nya aktörer.

Mål 2

Hållbara och resilienta platser

I den resilienta, inkluderande bygden är fast- och deltidsboende, distansarbetande befolkning, nyinflyttade och barnfamiljer delaktiga i utvecklingen. Ungas energi och framåtanda tillvaratas. Lokalt grundad kulturverksamhet och skapande främjas som en gynnsam faktor för delaktighet, kvarboende och näringslivsutveckling.

Att stärka resiliensen i en bygd kräver en högre grad av självförsörjning och fler lokalt producerade varor och tjänster. Lokalsamhällets ekonomiska kretslopp, såväl som vattnets och naturens kretslopp, nyttjas på ett effektivt och klimatsmart sätt. Naturen brukas varsamt utan att uttömma lokala eller globala resurser.

Hit vill många flytta!

Våra insatsområden

Insatsområde 1

Kunskap & kompetens

Här ingår insatser inom kompetensförsörjning, kompetens- och kunskapsöverföring. Det kan också handla om praktiska insatser där deltagare testar ny kunskap inför start av företag eller jobbsök.

Exempel på insatser

 • Utveckling av informella kompetenser och färdigheter
 • Kompetens- och företagsutveckling inklusive kapitalförsörjning
 • Kompetenshöjande åtgärder med fokus på värderingar, normer och inkluderande perspektiv

Insatsområde 2

Affärsmodeller & samverkanslösningar

När personer och organisationer med olika kompetenser och erfarenheter utvecklar bygden tillsammans kan det uppstå nya idéer.

Exempel på insatser

 • Smarta landsbygdsstrategier
 • Utveckling av cirkulära affärsidéer
 • Nätverk och möten för affärs- och idéutbyten
 • Utveckla nya förutsättningar för ökad delaktighet i samhället

Insatsområde 3

Miljösmarta investeringar

Ibland behövs fysiska investeringar för att skapa förändring och långsiktiga effekter.

Exempel på insatser

 • Utveckling av nya och befintliga mötesplatser
 • Restaurering av naturmiljöer på land och i vatten
 • Insatser för småskalig infrastruktur som cykel- eller vandringsleder
 • Investeringar som bidrar till hållbar lokal matproduktion

Förstudier

Ibland behöver man utreda förutsättningarna för en insats, innan man kan starta ett större projekt. Även förstudier ska passa inom ett av insatsområdena ovan.

Exempel på insatser

 • Förstudien leder till ny kunskap som bidrar till strategins mål.
 • Förstudien inkluderar en plan för hur den nya kunskapen ska användas i praktiken efter förstudien är avslutad.

Våra indikatorer

För att mäta att projekten bidrar till att uppfylla målen i strategin använder vi oss av indikatorer. Varje projekt måste bidra till strategins mål och därmed till minst en av indikatorerna. 

Smart omställning

Antal strategier för smarta landsbygder. Strategier som löser lokala utmaningar på ett kreativt sätt.

Miljö och klimatprojekt

Antal nya lösningar på miljö- och klimatproblem som bidrar till mål rörande miljöhållbarhet samt begränsning av och anpassning till klimatförändringar i landsbygdsområden.

Gemensamma insatser för minskad klimatpåverkan

Antal företag, föreningar eller andra organisationer som inom projektet genomför insatser för minskad klimatpåverkan. Dessa insatser ska på ett påtagligt sätt bidra till uppfyllandet av de horisontella målen hållbar utveckling och/eller klimat och miljö.

Restaurerade vatten- och våtmarksområden

Antal havsområden, insjöar, vattendrag eller våtmarksområden som har bevarats/ återskapats till nytta för biologisk mångfald och fiskreproduktion.

Företag som samarbetar

Antal företag som samarbetar i ett projekt för att uppnå gemensamma resultat. Till exempel ta fram en gemensam affärsmodell eller en ny produkt.

Nya affärsplaner

Antal färdigställda affärsplaner som tagits fram under projektets gång. En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av genomförbarheten och en plan för att uppnå målen.

Företag som får stöd

Vi mäter antal företag på landsbygden som söker stöd för att utveckla sin verksamhet. Gäller dock ej primärproduktion.

Nya produkter

Det kan vara fysiska eller digitala produkter. Vi mäter också om produkten är ny för den organisation som genomför projektet, inom leaderområdet eller ny på den svenska marknaden.

Nya tjänster

Tjänsterna kan vara fysiska (tex en guidad tur) eller digitala (tex e-böcker eller appar). Vi mäter även om tjänsten är ny på den svenska/lokala marknaden eller endast för den enskilda organisationen

Projekt som drivs av unga

Detta innebär att projektledaren/ledarna är personer under 25 år.

Deltagare under 25 år

Antal personer som medverkar aktivt i projektet och får någon form av utbildning, kompetensutveckling eller liknande.

Ny kunskap leder till praktisk tillämpning

Andel projektdeltagare som efter en kompetenshöjande insats anger att de har omsatt sina nya kunskaper i praktik. Till exempel kan det vara företagare som efter insatsen arbetar på ett annat sätt på grund av den nya kunskapen.

Nya mötesplatser

Antal fysiska eller digitala mötesplatser som skapats genom projektet och som bedöms kunna bestå efter projektslut. Till exempel en bygdegård eller en facebookgrupp.

Nya nätverk och samarbeten

Antalet nya och bestående nätverk eller samarbeten mellan minst två aktörer som skapats genom projektet och som bedöms kunna bestå efter projektslut. 

Nya metoder, arbetssätt eller processer

Nya sätt att arbeta i föreningar, företag eller andra organisationer. Till exempel nya organisationsformer, produktionsprocesser eller logistiklösningar.

Förbättrad tillgång till service

Antal invånare som tar del av förbättrad tillgång till tjänster och infrastruktur.