Integritetspolicy

Leader Stockholmsbygd behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Läs mer här!

Vår hantering av personuppgifter

Leader Stockholmsbygd behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla våra åtaganden. Ändamålen omfattar stödhantering, statistik, information, uppföljning, utvärdering, analys samt arkivändamål med stöd av rättslig förpliktelse och allmänt intresse. Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Uppgifter som skickas till Leader Stockholmsbygd blir allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Leader Stockholmsbygd lämnar uppgifter kopplade till projekt till Jordbruksverket och till EU:s institutioner i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Information enligt GDPR

Leader Stockholmsbygd strävar efter att all information, oavsett vem som äger den, ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR – General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen.

 

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, e-post, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras dina uppgifter bara så länge som krävs för att Leader Stockholmsbygd ska kunna administrera utbildningar/konferenser eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler och EU-förordningar. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Nyhetsbrev och webbnyheter

De uppgifter som används för att skicka ut nyhetsbrev och information om Leader Stockholmsbygds verksamhet sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

 

Anmälningar

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av material och utvärderingsenkäter.

 

Ansökan om stöd och utbetalning

Ansökan om stöd och utbetalning sker i Jordbruksverkets IT-system. För behandling av personuppgifter angivna i ansökan om stöd eller utbetalning är Jordbruksverket personuppgiftsansvarig.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kontaktar du Leader Stockholmsbygds kontor. Våra kontaktuppgifter hittar du på denna sida.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.