Havsbad för alla på Ingmarsö

Ingmarsö byalag ska iordningställa och tillgängliggöra två naturbadplatser som kommer att bli mötesplatser för fastboende, sommargäster och besökare på Ingmarsö.

Om projektet

Stödmottagaren kommer att iordningställa två gemensamma badplatser på Ingmarsö. Syftet är att badplatserna ska tillgängliggöras för fler, bidra till simkunnigheten och skapa naturliga mötesplatser mellan fastboende, sommargäster och besökare. Badplatserna kommer att bli attraktiva mötesplatser och genom ökad umgänge bidra till förståelsen mellan olika grupper som vistas på Ingmarsö.

En befintlig badplats i den skyddade innan viken Femsund kommer att tillgängliggöras genom att jämna och bredda en stig som leder till badplatsen. Badplatsen kommer också att få en ny brygganläggning med badstegar och sand. Den andra badplatsen ligger på en liten holme där bad sker från klipporna. Genom att bygga en spång ut till holmen och gjuta en trappa med ledstång kommer klippbad att göras tillgängligt även för grupper med lägre rörlighet.

Byalaget kommer att involvera öns förskoleklass och fritidsverksamheten genom att utlysa en slags ”Postertävling” där man får skapa idéer om de nya baden, hur de ska se ut och vad som ska finnas där. Barnen kan rita, skriva eller klippa och klistra. Bra idéer kommer att tas om hand inom projektet och affischerna kommer att visas i samband med invigningen av badstranden.

Projektet leds av Ingmarsö byalag i samarbete med Norrgårdsstiftelsen och det lokala näringslivet.

Projektet väntar på slutligt beslut från Jordbruksverket.

Behövs fler badplatser i skärgården?

Man kan tro att Stockholms skärgård och dess 30 000 öar är fulla av bra badplatser. Sanningen är att några få öar har bra badplatser, vilket beror på att marken är privatägd.

Öar som mest är till för rekreation som tex Grinda eller Finnhamn har fina badplatser samtidigt som öar med skärgårdsbefolkning året om är  ofta helt utan bra badplatser. Ingmarsö är en av flera exempel på öar med året runt boenden, året runt affär men som saknar bra badmöjligheter. Turister kommer dit och frågar var de kan bada utan att få bra svar.

Att skapa tillgängliga badplatser ökar möjligheten till aktiviteter som exempelvis simskola som kan bli mötesplats för barnfamiljer och ger såväl barn som vuxna – oavsett fast- eller deltidsboende – en plats att få kontakt med varandra och skapa nya nätverk och sociala sammanhang.

Om projektet

Projektperiod
April – oktober 2024

Projektägare
Ingmarsö byalag

Projektledare
Namn Namnsson
Telefonnummer
E-postadress

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
504 000 kronor

Egen privat finansiering
21 019 kronor

Total finansiering
525 019 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Stockholm och Leader Stockholmsbygds sex kommuner

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden