Mötesplats Flottskärs brygga

Projektägare: Gåsviks Bryggförening

Tre mil norr om Norrtälje på Väddö, med Barnens Ö sydost ut, ligger vid Bagghusfjärden den gamla Ångbåtsbryggan vid Flottskär. Den användes under 1800-talet som utskeppningsplats för de stora mängder järnmalm, som bröts i gruvorna i Gåsviks By. Bryggan trafikerades av Waxholmsbolaget fram till 1950-talet.

​Bryggan har ett stort kulturhistoriskt värde för boende och besökare i Väddöbygden och den används idag flitigt både av bofasta, fritidsboende och besökare som fiskeplats och utflyktsmål, då bryggan ligger endast 20 meter ifrån stora landsvägen. Gåsviks by är en småort som idag saknar lokal mötesplats för byborna. Även Roslagsleden passerar nära platsen för bryggan. Roslagens sjöfartsminnesförening har under 2017 införskaffat en ångslup, som avser att trafikera Väddö Kanal under sommaren 2018 och framåt. Det kommer att utgöra en stor turistattraktion för Väddöbygden. Ångbåten S/S Elmsta kommer att utgå ifrån Älmsta och behöver angöringsbrygga på sin färd söderut. Gåsviks byalag och sjöfartsminnesföreningen är överens om att det skulle vara en utmärkt angöringsplats i verksamheten.

Den södra delen av Väddö kanal, Balsaren, utgör med sina stora vassbevuxna områden och små otillgängliga öar en lokal för ett fågelliv med stor artrikedom såväl bland sjöfågel som små- och rovfågel. Området är också mycket fiskrikt och därför populärt bland sportfiskare. Även bland kanotister är området mycket populärt. I Gåsviks By finns en hästgård som bedriver ridskola och vill göra utflykter till platsen med sina barn och ungdomar. Norrtälje kommun vill medverka i projektet genom att bidra till att göra platsen till en rastplats på Roslagsleden.​

Bryggans pålverk är i miserabelt skick och det finns ett tydligt behov att göra bryggan säker för allmänheten. Samtidigt som en upprustning pågår vill föreningen öka förutsättningarna för det rörliga friluftslivet genom att anlägga en större av- och pålastnings- samt vändplats, anordna grillplats med fasta bord och bänkar vilket också skulle fungera som den mötesplats byborna saknar idag. Anlägga en gångstig nere vid stranden och skapa en rastplats för ridande samt möjliggöra att ångbåten kan angöra bryggan och att kanotister kan sjösätta sina kanoter.

Sökande: Gåsviks Bryggförening, 8025140875
Journalnummer: 2018–586
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 215 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat i bygden, bland närboende och hos kommunen och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att besöka genom att utveckla Flottskärs brygga som besöksmål. Vandringsleden Roslagsleden passerar bryggan och en ångslup kommer att trafikera Väddö kanal från sommaren 2018 och ett inbjudande bryggområde som välkomnar vandrare, cyklister, besökare som tar en tur med ångslupen, paddlare med kajaker m fl kommer att bidra till ett ökat antal besökare till bygden något som gynnar lokalt näringsliv. Likaså blir bryggan en eftertraktad mötesplats för boende i området.
Finansiering: Projektstöd 215 281 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 106 035 kr Offentliga resurser från kommun 25 000 kr Egen privat finansiering 50 000 kr, Ideellt arbete 120 120 kr (= ca 546 timmar)