Mötesplats Stavsnäs

Projektägare: Djurö-Vindö IF

Stavsnäs är ett samhälle där skärgårdens glesbygd möter Stockholmsregionens urbana tillväxt. I detta gränsland finns spännande möjligheter, men även utmaningar. Här finns en tydlig segregering mellan inbitna glesbygdsbor och inflyttade lättrörliga medelklassfamiljer.

Idén att skapa en mötesplats kom efter att föreningsaktiva i området under en längre tid hade sett att unga och unga vuxna kring Djurö/Vindö/Stavsnäs fått det allt tuffare att komma igång med sina liv.

Projektägaren menar att ett fungerande föreningsliv kan möta dessa utmaningar med gemenskap och en känsla av att höra till. Men för att föreningarna i området skall orka göra bra aktiviteter som möter rätt utmaningar, så kan det behövas stöttning för att förstå behovet, och att sedan göra rätt insats, utan att föreningsmedlemmarna tröttnar.

Detta projekt handlar om att bygga upp en mindre servicefunktion till föreningslivet i/omkring Stavsnäs, för att dessa skall lära sig mer om vad som kan göras och sedan få hjälp att göra en bra aktivitet. Servicefunktionen blir på detta sätt en möjliggörare för föreningar som vill skapa mer gemenskap, men som saknar musklerna att få till allt omkring.

Effekten av detta förväntas bli en ökad verksamhet med gemenskap, socialt företagande, praktikplatser och en allmän känsla att man bryr sig och att just ”Alla ska med”. Föreningslivets och civilsamhällets styrka, och möjligheten är att göra skillnad enligt ovan. Det ligger inte i någon av de medverkande föreningarnas ordinarie uppdrag eller ändamålsparagrafer att lägga resurser på det ovan beskrivna arbete. Därför behövs stöd för att under uppbyggnadsfasen kunna anställa personer som ska utföra detta extra arbete runt allt från kunskapsuppbyggnad till hjälp med att rigga nya aktiviteter, bjuda in en bredare krets personer och slutligen börja samverka inom föreningslivet samt med externa aktörer från både offentlig och privat sektor.

Mötesplats Stavsnäs kan i ett vidare perspektiv – bortom detta projekt – bli en skalbar modell att sedan sprida vidare till andra lokala och regionala platser och aktörer inom civilsamhället.

Projektnamn: Mötesplats Stavsnäs
Sökande: Djurö-Vindö IF, 8140002059
Journalnummer: 2018–419
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 227 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är efter en förstudie väl förankrat hos berörda aktörer och samarbetspartners och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att bo och verka i genom riktade insatser från det lokala föreningslivet att öka inkludering av olika grupperingar. Ungas delaktighet i utvecklingen av lokalsamhället är extra angeläget och här bedöms projektets nära samarbete med en lokal förenings ungdomsstyrelse som särskilt intressant. Projektet bedöms även att vara innovativt i sin ambition att låta lokala föreningar skapa synergier och ge ökad samhällsnytta genom ökad samverkan utan att äventyra respektive förenings identitet och ideella kapital.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 638 173 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 314 324 kr