Hamnutveckling på Landsort

Projektägare: Nynäshamns kommun

På Landsort pågår sedan 15 år ett utvecklingsarbete för att säkra skärgårdssamhällets framtid, efter att Sjöfartsverket 1997 tog beslut att avbemanna lotsutkiken. Ett utvecklingsprogram, Landsort 2020, har tagits fram. Nynäshamns kommun är engagerad i Landsorts utvecklingsarbete bl.a. genom projektet Agenda Landsort tillsammans med Statens Fastighetsverk som är markägare på Landsort.

Den mest grundläggande frågan för fortsatt utveckling av inte bara företagande, jobb och boende på ön, utan över huvud taget för öns tillgänglighet för besökare, handlar om de undermåliga hamnarna och en fungerande reguljär sjöförbindelse till ön.

Landsort tar via den reguljära linjetrafiken årligen emot ca 15 000 besökare. Närmare 2 000 besökande båtar kommer i gästhamnen. Den reguljära sjötrafiken såväl som småbåtstrafiken är alltså omfattande och en livsnerv för Landsort. Men hamnarna har en gammal standard och är utformade för ändamål som var styrande för ett halvt sekel sedan. För att kunna ta emot ökat antal besökare och inte minst för ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta måste hamnanläggningarna utvecklas.

Syftet med projektet är ge Landsort förutsättningar att kunna utvecklas som ett levande skärgårdssamhälle året runt, dvs. ökad tillgänglighet för besökare och boende vilket främjar företagande, jobb och service. Arbetet omfattar bottenscanning av aktuella ytor, teknisk konsultation för miljöprövning och miljösäkring, dialog med myndigheter och organisationer samt oberoende teknisk rådgivning.

Projektnamn: Hamnutveckling på Landsort
Sökande: Nynäshamns kommun, 212000-0233
Journalnummer: 2016-2695
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 219 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet förbereder en upprustning av del av öns hamninfrastruktur vilket bidrar till målsättningarna i Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi. Det är väl förankrat i bygden och genomförs i ett innovativt samarbete mellan kommunen, en intresseförening på Landsort som representerar boende som företagare samt två statliga verk, Fastighetsverket och Sjöfartsverket. Boende och besöksnäring på Landsort är avhängig en fungerande hamninfrastruktur, annars kommer tillväxten att stagnera och utveckling av området försvåras. Sjöfartsverkets planerade muddring av ny farled till Södertälje erbjuder nu chansen att till en mycket låg kostnad ta över muddermassor för bygget av den planerade vågbrytaren och LAG värdesätter kostnadseffektiviteten i planerna särskilt.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 385 000 kr, Övrigt offentligt stöd från landstinget och kommun 235 000 kr