Samarbete Säl & skarv

Projektägare: Leader Stockholmsbygd

I Stockholms och Östhammars skärgård upplevs säl och skarv som ett stort problem då dessa djur kan äta stora mängder fisk och även skada yrkesfiskarnas fiskeredskap. Sälens och skarvens påverkan på det småskaliga kustfiske är samtidigt ett Östersjögemensamt problem.

Baltic Sea seal and cormorant är ett transnationellt samarbetsprojekt med FLAG ESKO som lead partner och partners från Finland, Sverige, Estland och Tyskland. Leader Stockholmsbygd har beviljats stöd för medverkan i det internationella samarbetsprojektet.

Projektet ska bland annat sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket runt Östersjön och Öresund. Projektet ska utöver sammanställning av forskningsresultat bidra till en gemensam plattform för samarbeten och gemensam påverkan för fiskeområdena i Östersjöregionen.

Projektet förväntas bland annat ge en dokumenterad samlad bild av forskningen av de ekonomiska konsekvenserna av säl och skarv för yrkesfisket kring Östersjön och Öresund samt en aktuell bild av yrkesfiskarnas upplevda nuläge. Projektet skall också leda till ett nätverk kring Östersjön för denna fråga och en stark gemensam röst.

På lång sikt är målet bättre förutsättningar för ett biologiskt och ekonomiskt hållbart yrkesfiske och lokal livsmedelsförsörjning.

Mer att läsa på projektets gemensamma hemsida: https://balticfisheries.com/

 

Projektnamn: Samarbetsprojekt Säl och skarv
Stödmottagare: Leader Stockholmsbygd, 802498-0610
Journalnummer: 2017- 3253
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 371 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos medverkande leaderområden i de deltagande länderna Sverige, Finland och Estland samt hos yrkesfiskare, sportfiskare och andra berörda inom Leader Stockholmsbygd, och bidrar till leaderområdets målsättningar genom att skapa förutsättningar för en konstruktiv dialog med organisationer och myndigheter om en förvaltning av skarv och säl som möjliggör ett lönsamt yrkesfiske och odling i öppna kassar utan att äventyra säl- resp. skarvbestånden.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 214 255 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 105 530 kr