Roslagens cykelled

Destinationsbolaget Visit Roslagen AB vill utveckla en cykelled i Österåker och Norrtälje som binder samman olika regioner, landskap och sevärdheter i destinationen och som dessutom erbjuder en attraktiv och säker cykelupplevelse för besökare och boende.

Om projektet

Projektet är en förstudie som ska kartlägga en lämplig sträckning för en framtida cykelled genom Roslagskommunerna Österåker och Norrtälje, i nära samarbete med besöksnäringen och berörda kommuner.

Leden ska planeras på så sätt att den startar, slutar och passerar platser som erbjuder kollektivtrafikanslutning och där det finns etableringsmöjlighet för aktörer som erbjuder cykeluthyrning, reparationsservice, anpassat boende och övrig service som är av intresse för cyklisterna. Vid kartlggningen behöver också ta hänsyn till att den går igenom historiska landskap och miljöer för att göra den attraktiv för besökaren. Leden skall gå genom kluster av besöksmål där aktörer och föreningar engageras. Längs leden skall det finnas övernattningsmöjligheter, matställen och sevärdheter.

En viktig del av arbetet är att göra leden så tillgänglighetsanpassad som möjligt för att vara inbjudande för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel. Vi behöver också planera för att anpassa delar så att de passar både barn och äldre samt att titta på ett eventuellt behov av trygghetsanpassning tex avseende belysning vid dygnets mörka timmar.

En referensgrupp hållas på att tillsättas för att säkerställa att alla berörda komma till tals och bidra till en cykelled som gynnar många, boende,  besökare, företag samt föreningar som bland andra Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, hembygdsföreningar, byalag, DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet), PRO.

Projektet väntar på slutligt beslut från Jordbruksverket.

Om projektet

Projektperiod
April 2024 – oktober 2025

Projektägare
Visit Roslagen AB

Ta kontakt
Projektledare Vanessa Ellnebrant
vanessa.ellnebrant@visitroslagen.se

Sociala medier

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 063 540 kronor

Egen privat finansiering
466 400 kronor

Total finansiering
1 529 940 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Stockholm och Leader Stockholmsbygds sex kommuner

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden