Färsna stenkvarn

Färsna resurscentrum för småskalig spannmålshantering skapas för att bidra till upprätthållande och utveckling av småskalig ekologisk odling av spannmål för ett rikare och mer varierat odlingslandskap.

Om projektet

Under 2024 kommer stödmottagaren att köpa och installera en stenkvarn för malning av EKO-odlad spannmål. Kvarnen blir en del av ett Resurscentrum för småskalig spannmålshantering och ska kunna nyttjas kostnadsfritt av odlare som bara betalar för elförbrukningen. Färsna stenkvarn kommer att bli den enda kvarn för malning av större volymer i norra delen av Stockholms län och kan bli en viktig tillgång för odlare i hela Stockholmsregionen.

Färsna resurscentrum för småskalig spannmålshantering skapas för att bidra till upprätthållande och utveckling av småskalig ekologisk odling av spannmål för ett rikare och mer varierat odlingslandskap. Som en del i detta ska Färsna stenkvarn utgöra en unik funktion för hantverksmässig förädling av spannmål och pedagogiska aktiviteter. Kvarnen bidrar även till den lokala livsmedelssäkerheten och beredskap i kristid.

Projektet omfattar inköp av en stenkvarn med sikt och med en kapacitet på 500-1000kg/dag.  Intrimningen görs av medlemmar i den ekonomiska föreningen Roslagskorn ideellt som också bidrar med underlag till den manual som ska tas fram.

De pedagogiska inslagen kommer att bestå i planscher som berättar om kvarnens historia och om malning av spannmål i allmänhet. Under projektperioden ordnas en kvarndag för branschfolk och utöver det finns resurser till ett antal studiebesök som blir kostnadsfria. Givetvis kommer man även att investera i nödvändig skydds- och säkerhetsutrustning.

Om projektet

Projektperiod
Augusti 2023 – December 2024

Projektägare
Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Projektledare
Tobias Nilsson
+46 70 999 63 25
tobias@norrtaljenaturcentrum.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
404 783 kronor

Total finansiering
404 783 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten, Region Stockholm och Leader Stockholmsbygds fem kommuner inom programperioden 2014 – 2022.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden