Akvaponi i Roslagen

Projektägare: Campus Roslagen AB

Vattencentrum på Campus Roslagen vill höja kunskapsnivån om och intresse för cirkulära flöden inom matproduktion hos olika intressenter som landsbygdsföretag, ekonomiska föreningar, bygdebolag, allmänheten mfl. Företag ska inspireras att diversifiera och investera i akvaponianläggningar (recirkulerande system som odlar fisk i kombination med grödor) med ökad lönsamhet och konkurrenskraft som följd. Även privatpersoner, föreningar, nätverk m.fl. ska få ökad förståelse och verktyg för att starta/utveckla odlingar för eget bruk.

Den nationella livsmedelsstrategin talar om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där en livsmedelsökning skulle kunna bidra till en högre självförsörjningsgrad av livsmedel. Inom det strategiska området Kunskap och innovation är målet att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Dock finns vissa problem att överbrygga för att strategin skall gå att verkställa.

Sverige har en kort odlingssäsong där kretsloppsodling inomhus kan bidra till att öka mängden lokalproducerade grödor och fisk samt förbättra konkurrenskraften inom lantbruket och utveckla landsbygdsföretagandet. Bättre spridning av forskningsresultat till lantbrukare och landsbygdsföretag är en pusselbit för att komma vidare, samt att intresse behöver väckas så att fler människor generellt börjar odla för eget bruk i högre omfattning och under längre tidsperiod än i dagsläget.

Projektet omfattar följande aktiviteter

  1. Arbeta med att skapa samverkan mellan lokala mathantverkare, arbetsintegrerade sociala företag och restauranger med hög kravprofil i syfte att skapa en balans i utbud och efterfrågan.
  2. Identifiera intressenter som under projektet utbildas i mer tekniskt avancerade växthus som akvaponik för att förbereda dem för uppstart av egna anläggningar. Små och stora. För eget bruk, gemensamhetsodlingar eller i kommersiellt syfte.
  3. Spridning, kommunikation samt kunskapsuppbyggnad. Detta kommer att ske via en hemsida, informationsinsatser, studiebesök för olika målgrupper, workshops med inriktning kunskapsuppbyggnad samt anordnande av sk Technical visits.
  4. Framtida utbildningsinsatser. Kartläggning av befintliga utbildningar inom mer innovativa odlingssystem på lokal, regional, nationell samt internationell nivå. Inventera behovet av utbildningsinsatser på lokal nivå.
  5. Bygga hemsida som informerar bl.a. om hur man kan starta en småskalig växthus/inomhusproduktion. Fokus på livsmedelsproduktion för självförsörjning eller för försäljning. Identifiera och informera om de hantverkare/konstruktörer och andra företag som kan bygga eller på andra sätt vara med vid start och drift av verksamheterna.

Läs mer

 Om akvaponi för barn

 

 

 

Stödmottagare: Campus Roslagen AB, 556194-6053
Journalnummer: 2018–4136
Insatsområde: Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet 
Fond:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 248 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds målsättningar genom att inspirera, informera och öka kunskapsnivån hos företag och privathushåll om hur man kan bygga en akvaponianläggning. Akvaponi innebär energi- och klimatsmart odling av grönsaker och fisk i kretslopp och kan bidra till ökad diversifiering och ökad lönsamhet hos landsbygdsföretag. Projektet kan samtidigt inspirera privathushåll att i samverkan, via kooperativ eller bygdebolag el.dyl. starta akvaponisk odling med ökade självförsörjnings-möjligheter till följd.
Finansiering: Projektstöd 502 307 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 247 406 kr, egen privat finansiering 321 305 kr