Stockholmsbygdens havsöringsåar

Projektägare: Stockholms stad

Orsaken till fiskkollapsen som har drabbat stora delar skärgården är mångfacetterad. Men klart är att bristen på rovfiskar som öring har lett till en enorm ökning av storspigg som i sin tur bidragit till att andra arter haft svårt att etablera sig. Genom att stärka bestånd av spiggsätande fiskar som havsöring gynnar projektet etablering av andra rovfiskar. I slutändan påverkas undervattensvegetation vilket bidrar till ett renare hav (s.k. trofisk kaskad).

Havsöringsprojekt bygger vidare på tidigare projekt men denna gång med fokus på mynningsområden – mötet mellan vattendrag och hav. Genom att bidra till en levande strömmande vattenmiljö gynnar man vattenkvalitén från vattendragen och därmed det marina livet.

Ett viktigt inslag i projektet är utveckling av en bredare förvaltning i samarbete med vattenägare från föreningsliv, myndigheter och kommuner. Havsöringens vattendrag är en förutsättning för havsöringens livscykel. Därför vill projektgruppen utvidga samarbete på lokal nivå så att fler blir uppmärksamma på hot mot öringens lekmiljö eller bildandet av vandringshinder, bäverdammar eller föroreningar .

Projektet är uppdelat i fyra delar:

1. Skötsel och inventeringar inför och efter leken, vandringshinder tas bort, fisktrappor ses över.

2. Mynningsområdena kollas och skydd för lekfisk/smolt bedöms och ordnas med ex risvasar i nära anslutning till mynningen.

3. Biotopförbättring genom att ca 50 ton grus och sten läggs i några vattendrag för att förbättra lekbetingelserna,

4. Samordningsmöten med vattenägare, lokalbor, föreningslivet, kommunerna samt länsstyrelsen. Syftet är att skapa ett forum för öringsfiskevården där kunskapsutbytet sker mellan aktörer, från myndigheterna till lokalbon som bor intill bäcken. Det blir som en styrgrupp och info-/rapportgrupp. 

 Ambitionen är att hålla samarbetena vid liv .

 

 

 

 

Projektnamn: Stockholmsbygdens havsöringsåar
Sökande: Stockholm Stads, 212000-0142
Journalnummer: 2020–528
Insatsområde & fond: ”En god miljö och ökad hållbarhet” & Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 266 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 288 900 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 11 208 kr, Övrig offentlig stöd från kommun 75 027 kr.