Möja Gäddfarm/Norrviken

Projektägare: Ramsmora by fiskevårdsområde

Ramsmora by fiskevårdsområde på Möja är en förening som jobbar för att bidra till ett friskare och renare hav och ett hållbart fiske genom att främja förutsättningarna för en bättre havsmiljö. Ytterskärgården lider av en allvarlig brist på rovfisk (främst abborre och gädda) och skyddade lekområden är därför viktiga att behålla/återställa. Mer rovfisk i ytterskärgården innebär ökade fiskbestånd men ännu viktigare, bidrar till renare vatten.

I Storö/Bockö reservatet på Lökaö öster om Möja i Värmdö kommun finns ett lekområde som idag inte längre är tillgänglig för lekande fisk. Flygfoton visar att det 1957 fanns en öppen kanal från havet in till fladen Norrviken, idag är kanalen igenväxt. Detta är en av det få lekplatser som finns i ytterskärgården vilket gör platsen extra lämplig för insatsen.

Inom projektet kommer man att öppna den igenväxta kanalen, som är ca 420 m, genom muddring till 1-2m bredd. Provfiske skall genomföras med både nät och ryssja under 3 år (2020, 2021, 2022), dvs. både före, under och efter insatsen, för att artbestämma och mäta fiskarna och följa projektets resultat.

Samtliga steg genom hela projektförloppet kommer också att dokumenteras i ord, bild och film och på så sätt sammanfatta tillvägagångssätt och resultat. Syftet med dokumentationen är att få fler att våga genomföra fiskevårdsprojekt i den egna skärgården genom att dokumentationen ger handledning i hur man kan göra.

Sökande: Ramsmora by fiskevårdsområde
Journalnummer: 2019–3554
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Bedömning: 278
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds målsättningar om en ekosystembaserad fiskeförvaltning genom att restaurera ett viktigt lekområde för rovfisk. Rovfiskar som gädda och abborre behövs för att hålla en sund balans mellan djur- och växtarter vilket är en förutsättning för renare vatten. Bristen på bra lek- och uppväxtområden är särskilt stor i ytterskärgården. Projektet bidrar vidare till spridning av metoder och resultat genom att satsa på en professionell dokumentation av hela processen i syfte att inspirera andra aktörer till egna fiskevårdsprojekt.
Finansiering: Projektstöd 851 570 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 419 430 kr, ideellt arbete 110 000 kr (= ca 500 timmar)