Bilden visar Landsorts fyr i bakgrunden och en grupp människor i förgrunden.

Nästa programperiod startar 2023

Leader Stockholmsbygd har nu avslutat arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för vårt Leaderområde. Vi har utgått från behoven och förutsättningarna i området och enats om vad vi ska arbeta med och vilka mål vi ska uppnå i den kommande verksamhetsperioden 2023-2027.

Ni som bor, lever och verkar i Leaderområdet vet bäst vilka förutsättningar och behov som finns lokalt hos er och därför har era åsikter varit mycket viktiga i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi. Vi har på olika sätt försökt samla in en bred bild av områdets behov och möjligheter.

Precis som idag är det utvecklingsstrategin som ramar in Leader Stockholmsbygds verksamhet och stödmöjligheter. Innehållet i strategin, mål och insatsområden, styr vilka projekt som kan stöttas av Leader Stockholmsbygd. Strategin utgår från områdets förutsättningar, har samordnats med andra planer och strategier inom Leaderområdet och är framför allt väl förankrad hos er som bor, lever och verkar i Leaderområdet.

Leader Stockholmsbygd omfattar idag kommunerna Östhammar, Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. I perioden 2023-2027 blir det en förändring. Östhammars kommun deltog enbart inom ramen för havs- och fiskerifonden och eftersom den fonden inte längre ska finansiera Leader, kommer Östhammar lämnar samarbetet inom Leader Stockholmsbygd och istället helt ligger inom Leader Upplandsbygd. En glädjande nyhet är att Vaxholms stad har valt att ingå i Leader Stockholmsbygd från 2023. Kommunens område ligger nästan i Leaderområdet och det känns naturligt att snart även föreningar och företag inom Vaxholm kan söka stöd från Leader Stockholmsbygd.

Under 2021 har det till och med september varit möjligt att på olika sätt vara med och påverka innehållet i strategin. Vi har haft ett antal öppna dialogmöten under våren, haft en enkät tillgänglig på vår webbsida, samt haft strategin ute på remiss och tillgänglig på webbsidan, för att så många som möjligt skulle få möjlighet att bidra till innehållet i strategin.

Nu finns en färdig strategi, som har skickats in till Jordbruksverket tillsammans med ansökan om att få bilda Leaderområde under programperioden 2023-2027.

I juni 2022 får vi veta om vår strategi prioriterats. I så fall kommer den nya verksamheten att starta i januari 2023.

Läs den färdiga strategin här:

Lokal utvecklingsstrategi Leader Stockholmsbygd 2023 – 2027