Styrelsen för Föreningen Leader Stockholmsbygd kallar härmed
medlemmar och partnerskapet till digitalt årsmöte

Plats: Digitalt via ZOOM
Tid: 25 maj 2021 kl 18

Vi är mycket glada över att regionråd Gustav Hemming (C), med ansvar för tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsfrågor, har tackat ja till att inleda Leader Stockholmsbygds årsmöte! Region Stockholm har nyligen fattat beslut att ingå i partnerskapet för Leader Stockholmsbygd, och Gustav Hemming kommer att prata om vilka förväntningar han och regionen har på ett ökat samarbete.

Efter denna spännande inledning ger vi en överblick över arbetet med den nya utvecklingsstrategin. Just nu befinner sig leader i en förlängningsperiod 2021–2022, och samtidigt förbereder vi för nästa programperiod som startar 2023. En del av er har varit med på en eller flera tematräffar som vi genomförde v 18–19 för att fånga upp områdets behov och möjligheter till förändring och utveckling. Intresset var stort och inspelen mångfacetterade och mycket värdefulla! Innehållet i strategin avgör vilka stöd vi kan bevilja från 2023. Nu har vi börjat sammanställa och tittat på vilka teman och insatser som tonar fram och i ett nästa steg behöver mål och insatsområden formuleras.

Under årsmötet informerar vi också om pågående och avslutade projekt, resultat och effekter och vilka möjligheter till att söka stöd som finns just nu.

Alla som bor eller verkar inom leaderområdet är välkomna att delta!

För att delta behöver Du; en dator som är ansluten till internet, med kamera, högtalare och mikrofon. Även en smartphone eller en surfplatta som är ansluten till internet fungerar.

Handlingar till årsmötet
Dagordning
Årsredovisning 2020
Propositionärende som styrelsen överlämnar till stämman för avgörande
Valberedningens förslag

Anmälan

Kallelse har skickats via mail till samtliga medlemmar och i mailet finns länk till mötet. För att ha kontroll över att det bara är medlemmar, ombud och övriga behöriga personer som deltar på mötet vill vi inte lägga ut länken till zoom-mötet här på hemsidan. Kontakta oss om du vill delta, alla boende och verksamma inom leaderområdet har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt. För mer info se stadgarna.