LAG (Local Action Group)

Engagerade företrädare från ideell, privat och offentlig sektor samlas i LAG, Leader Stockholmsbygds styrelse. Deras gemensamma kompetens samt förankring i de lokala nätverken och grupperna är svår att överträffa och ger en unik insikt i områdets förutsättningar och behov. Fyra gånger om året träffas LAG för att diskutera inkomna ansökningar och bedöma vilka projekt som ska beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG, den lokala aktionsgruppen, består av 18 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning. Här samlas kommunala näringslivschefer, utvecklingsstrateger, yrkesfiskare, fiskevattenägare, besöksnäringsexperter, naturvårdare, restaurang- och hotellägare, lantbrukare, föreningsföreträdare från Hela Sverige ska leva, olika företagarföreningar, hembygdsföreningar mfl. LAG diskuterar och bedömer projekt utifrån en gemensam värdegrund, sin vetskap om den kraft som finns i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter

Sune Fogelström
Ordförande
Privat sektor
sune@vahine.se
Mer information...

Boende på Möja i Stockholms skärgård, aktiv i företagarföreningen och andra organisationers arbete för en levande ö. Ledamot och sedan 2013 ordförande i först Leader Uross och nu efterträdaren Leader Stockholmsbygd.

Styrelsemedlem i Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, varit ordförande i Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation, SIKO.

Karin Almlöf
Ideell sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...

Boende på Sandhamn, Värmdö kommun. Genom sitt lokala engagemang som boende, föreningsaktiv och företagsledare i glesbygd har hon aktivt tagit initiativ till lokala utvecklingsplaner samt kartläggning av behov, möjligheter och samarbetsformer för lokalt näringsliv. Som ambassadör för kvinnors företagande hos Tillväxtverket/för Nyföretagarcentrum arbetat med matchning mellan entreprenörer och etablerade företagare, förutsättningar för ett hållbart företagande och stärkt konkurrenskraft.

Driver företag i skärgården. Engagemang i lokala initiativ för destinationsutveckling, kompetens inom logistikkedjor, varuförsörjning och transporter i närområdet. Genom den lokala företagarföreningen som arbetar med bland annat inspiration av utvecklingsarbetet i Åre fått erfarenhet av lokala lösningar och nytänkande för omställning till hållbarhet.

Karin Broström
Ideell sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...

Lantbrukare med Kvighotell på gård utanför Norrtälje. Föder upp kvigor som sedan blir mjölkkor på den ekologiska mjölkgården, Billinge Lantbruk. Ordförande 2008-2013 i Leader Uross. Erfarenhet från engagemang som politiker, Hushållningssällskapet och Roslagsbro-Vätö LRF-avdelning. Är ledamot i LRF Mälardalens styrelse. Har ett förflutet som konsulent i Jordbrukare Ungdomens Förbund ( JUF ) och i 4H. Hemsida www.karinskvighotell.se

.

Torkel Andersson
Vice ordförande
Offentlig sektor

Mer information...

Utvecklingsstrateg Norrtälje kommun

Varit LAG-medlem i tre andra Leaderområden: Mitt i Landet, Neda och Sjuhärad. Har numera erfarenhet av alla fonder som Leader Stockholmsbygd jobbar med via arbetet i LAG.

Bygdeutveckling: Ansvarar för framtagandet av ett Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram för Norrtälje ”Sveriges populäraste landsbygd”

Besöksnäring:  Stöttat och granskat många turismutvecklingsprojekt i Gävleborg och Västra Götalandsregionen.

Lokal mat: Stöttat och granskat många livsmedelsprojekt i Västra Götaland

Miljö/Omställning: Erfarenhet av diverse mijöutvecklingsprojekt

Pia Nelson Önfelt
Privat sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...

Bor på Dalarö, Haninge kommun. Projektledare inom Tillväxtverkets program för Hållbar Destinationsutveckling i Sverige, föreläsningar affärsutveckling på landsbygd. Utveckling av hållbar besöksnäring och hållbara mål för destinationer på landsbygden/skärgården. Destinationsutveckling Sandhamn och Dalarö, Projektledare Sveriges första Marina kulturreservat, kursledare Innovationsprogram för skärgårdsföretagare

 

Anders Jansson
Ideell sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...

Bor på Björkö utanför Ornö. Yrkesfiskare och fiskodlare med lokal avsättning. Deltar i lokala föreningar för fastboendes intressen och ägande och förvaltning av lokaler, bryggor mm. Genom yrkesfiskets organisationer drivit marknadsförande åtgärder för inhemsk fisk och bidragit till försäljningsverksamhet. I fiskarförbundet genomfört olika projekt för att gynna fiskbestånden. Ordförande i föreningen Stockholms Fiskmarknad.

Representant för yrkesfiskare i samarbetsprojekt Säl & Skarv.

Gunilla Söderqvist
Ideell sektor

Mer information...

Bor på Nämdö. Deltog i uppstarten av Nämdö Fiber Ekonomisk förening och Nämdöskärgårdens Företagarförening, och är aktiv i respektive styrelse. Ansvarar ideellt för bemanning och skötsel av Nämdö bibliotek på uppdrag av Nämdö Hembygdsförening i samarbete med Värmdö kommun. Är vice ordförande i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och ansvarar för SIKO:s hemsida. Styrelseledamot i SKVVF (Svealands Kustvattenvårdsförbund) samt i Skärgårdens Trafikantförening på SIKO:s mandat (och ansvarar för STF:s hemsida).

Jobbar även i familjeföretaget med inriktning på sjötransporter, ponton- och bojutläggning samt markentreprenader mestadels i södra och mellersta skärgården.

Martin Rosén
Ideell sektor
Mer information...

Styrelseledamot i Visit Värmdö Ideell Förening. Arbetar i ett rederi verksamt i Stockholms skärgård där han ansvarar bland annat för personal, utbildning, miljö och kontakt med myndigheter.

Ulla-Britt Öhman
Ideell sektor
Mer information...

Bor på Muskö, har erfarenhet från service, butik, barnomsorg, fritidsverksamhet, skola, äldrevård, mötesplatser. Politiskt aktiv i kommunen, kommunens representant i Skärgårdsstiftelsen, regionala skärgårdsgruppen, 1:a vice ordf i äldrenämnden, ansvar för besöksnärings- och skärgårdsfrågor.

Driver sedan 30 år lantbruk med inriktning på lammproduktion och är KRAV sedan 6 år.

   Lill Schierman
  
Privat sektor

Mer information...

Bor på Hjälmö. Bonde och naturvårdare på Skärgårdsstiftelsen och Hjälmö Lantbruk som är ett småskaligt skärgårdsjordbruk där kretslopp och naturvård är viktigaste faktorerna.

Erfarenhet som ungdomsledare, suttit i flera styrelser inom Hushållningssällskap, LRF, Hembygdsförening, Mellanskärgårdens intresseförening, Vi Unga där jag under några år var distrikts ordförande i Stockholm. Varit ordförande i En Skärgårdsprodukt. Driver eget företag mm

Ola Öberg
Privat sektor
Mer information...

Ola är fiskodlare på Ljusterö i Stockholms skärgård. Han är medlem och styrelseledamot i producentorganisationen De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige. Han är intresserad av att fler ges möjlighet att arbeta med produktion av vattenbruksprodukter i Sverige men tror inte att enbart ny teknik är svaret. För att fler arbetstillfällen skall bli verklighet behöver svenska konsumenter och framför allt offentlig upphandling ställa samma krav på spårbara produkter och hållbar produktion som ställs på svenska producenter.

Björn Wolrath
Privat sektor
Mer information...

Ordförandeskap Östra Svealands Fiskevattenägareförbund. Fiskevattenägare runt södra o östra Ingarö.

  Lasse Persson
 
Privat sektor

Mer information...

Bor i Margretelund, Åkersberga. Uppvuxen i småföretagarfamilj i Norrbotten. Arbetat med företagskreditgivning på Länssparbanken Norrbotten i Luleå och med revision på Bohlins Revisionsbyrå i Luleå, vilka båda innefattade små- och medelstora företag. Driver soloföretaget Resultec AB sedan 1990, där exempel på uppdrag varit lönsamhetsutvecklingsprogram och utbildning i ekonomi för småföretagare samt lärare på IHM Business School.

Arbetat, under perioden 2000 – 2020, som Admin Director på forskningsstiftelsen Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) vid HHS. Seglar, sedan 80-talet, 4-6 veckor varje sommar i Stockholms skärgård.

 

   Birgitta Söderberg
  
Offentlig sektor
   Östhammars kommun
Mer information...

Bor på Gräsö i Östhammars kommun. Medverkar inom havs- och fiskerifonden.

Har under arbetet med strategin för LLU Upplandsbygd satt sig in i landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. Havs- och fiskefonden är den som Östhammars kommun deltar i med Stockholmsbygd.

 

Kristina Eineborg
Offentlig sektor
Österåker kommun
Mer information...

Näringslivs- och utvecklingsdirektör Österåker kommun

  Moa ÖhmanMoa Öhman
  Offentlig sektor
  Värmdö kommun
Mer information...

Översiktsplaneschef Värmdö kommun


Offentlig sektor
Nynäshamns kommun
Mer information...
Erik Josephson
Offentlig sektor
Haninge kommun
Mer information...

Näringslivs- och landsbygdsutvecklare

Stor del av hans arbete innebär att hjälpa företag och föreningar att bedriva sin verksamhet i vår skärgård och landsbygd. Detta innebär att han jobbar med samtliga insatsområden enligt strategin dels som rådgivare till företag och föreningar och dels med konkreta projekt där kommunen är partner eller medfinansiär.

 

Var Haninge kommuns representant när strategin för Leader Uross skrevs 2007-2008. Numera erfarenhet av samtliga fonder som strategin jobbar med via arbetet i LAG.

Ersättare

   Stefan Edelsvärd
  
Offentlig sektor
   Östhammars kommun
Mer information...

EU-samordnare

 

Landsbygdsfonden: Har varit ledamot i Leader Uross styrelse
Havs och fiskerifonden: ledamot i FOG Fiskefrämjandet Stockholms skärgård

Marcus Iliev
Offentlig sektor
Norrtälje kommun
Mer information...

Näringslivsutvecklare

Arbetar som näringslivsutveckare på kommunen och genom detta förutsättningar för företagande på landsbygden. Arbetat med omvärldsanalyser.

Bygdeutveckling: Arbetat med landsbygd och skärgårdsutvecklingsprogram samt framtagande av näringslivsstrategi. Eget boende på landsbygd.

Besöksnäring: Arbetat inom service och med kundbemötanden

 

 

Ann-Catrin Skogström
Offentlig sektor
Österåker kommun
Mer information...

Näringslivsassistent

Har sedan 2009 arbetet med ESF projekt som projektledare. Erfarenhet av samtliga fonder som utveckling strategin jobbar med via arbetet i LAG Stockholmsbygd.

Har sedan 1987 arbetat inom turismnäringen och arbetat mot nationell och internationell turism där den inkommande turismen varit en viktig del. Har även varit ansvarig över Österåkers kommuns lokala turistbyrå 2007-2009.

Janet Jonsson
Offentlig sektor
Nynäshamns kommun
Mer information...

Näringslivsutvecklare

Som näringslivsutvecklare i Nynäshamns kommun ligger stort fokus på landsbygdsutveckling då kommunen aktivt arbetar med bl.a. ett landsbygdsutskott.
Aktiv med att försöka etablera ett matkluster i kommunen. Kostrådgivare.

Maria Fägersten
Offentlig sektor
Haninge kommun
Mer information...

Kommunalråd Haninge kommun

Bygdeutveckling: Som ordförande i utbildningsnämnd ligger hennes kompetens och erfarenhet till största delen inom utbildningsområdet, och hur skola och utbildning tillsammans med andra områden samspelar för att också se till att vi har en levande bygd bygd och hur viktigt det ära att vi tar höjd för långsiktigheten. Utbildningsnämnden genomför ett medvetet arbete kring skärgårdsskolor, som i sig är en förutsättning för att man ska ha en levande skärgård – men även hur man inom centrala delarna i Haninge – behöver ha och arbeta för en förståelse för hur saker hänger samman, där en bra skola är en förutsättning för ett attraktivt Haninge, både som bostadsort och etableringsort.

Besöksnäring: Har arbetat inom besöksnäringen under många år, i turistorten Chania i Grekland. (1990-2000). Den erfarenheten har gjort att hon tycker att det är intressant att förstå hur besöksnäringen fungerar i Sverige, liksom gett en nyfikenhet kring företagandet kopplat till besöksnäring.

 

Clas-Håkan Jansson
Ideell sektor

Mer information...

Egenföretagare och skärgårdsbo, god lokalkännedom om Roslagens Skärgård och bygd. Uppväxt på ön Stomnarö som saknar offentliga landförbindelser.

Jan Runfors
Ideell sektor
 
Mer information...

Ordförande i Hela Sverige ska leva Stockholms län och ledamot i Hela Sverige ska levas styrelse.

  Linda Eriksson
 
Ideell sektor

Mer information...

Invald i Ornö bygdegårds styrelse 2020. Har 5 barn i förskola och skola på Ornö och är mycket engagerad i förskolan och skolans utveckling. Jobbar i Svenska kyrkan och då främst på Dalarö och Ornö.

Är genom sitt arbete med barn och unga, utbildad i bland annat barnkonventionen och har vid ett flertal tillfällen arbetat med barnkonsekvensanalyser.

Har tidigare varit med i Dalarö för integration och brinner för den frågan. Har genom den organisationen och sitt arbete i kyrkan ett brett kontaktnät i södra skärgården.

Rune Wikström
Privat sektor

Mer information...

Bor på Möja. Yrkesfiskare, egen produktion av fiskprodukter, driver restaurang på Möja, ledamot i styrgrupp för Eldrimner.

Qina Hermansson
Privat sektor
 
Mer information...

Bor på Ornö, engagerad i Bygdemuseet Ornö Sockenstuga, Ornö Bygdegårdsförening, Ornö Fiber. Delägare i Ornö turism- och eltaxikooperativ som organiserar guidade vandringar, kör moppetaxi och arbetar med turismsamarbetet på ön. Försörjer sig som talboksinläsare. 

   Margareta Sjöblom Kriisa
  
Ideell sektor

Mer information...

Född och uppvuxen på Landsort, bodde 39 år på Väddö under barnens uppväxt. Återvände till barndomshemmet på Landsort för 10 år sedan.

Har sedan 2004 drivit Landsorts Gästhamn och Stuguthyrning på ön, samt cykeluthyrning. Har installerat Slamtömningsmaskin för att värna om Östersjön. Har under åren på Väddö varit med och anordnat Postrodden, den årliga tävlingen till minne av Eckeröböndernas månghundraåriga skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav. Har bott och medverkat i två av Stockholmsbygds fem kommuner.

Aktiv inom kursverksamhet och inom teaterverksamhet. Aktiv medlem av byalaget på Landsort.

Arbetar inom barnsjukvården sedan 40 år tillbaka.