Att söka stöd

Föreningar och företag inom Leader Stockholmsbygds område kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling.

Hur går jag tillväga?

Har ni en idé eller en utmaning att lösa och behöver stöd för att komma vidare? Ring eller maila leaderkontoret eller skicka in en projektskiss till oss! Passar din idé till våra möjligheter att bevilja stöd vill vi träffa dig innan du skriver en fullständig ansökan.

Vår verksamhetsledare åker och träffar er på plats, så kan vi prata och tillsammans finslipa er projektidé innan ni skriver färdig ansökan. Ni berättar om era behov, vilka förändringar ni vill åstadkomma med projektet och med vilka andra aktörer ni vill samarbeta. Vi berättar om leadermetoden, kriterier för urval av projekt och vad som är bra att tänka på när man skriver ansökan. Samtalet och mötet bidrar många gånger till att vi gemensamt kan finslipa idén och hittar kärnan i projektidén som kan bli ett framgångsrikt leaderprojekt.

Vilka stöd kan man söka?

Våra stöd ska i första hand gynna lokalsamhället – bygden – ön, inte enbart den som söker stödet. Vår erfarenhet efter drygt 10 år med leaderprojekt i vårt område visar hur väl förankrade projekt som genomförs i bred samverkan har de bästa förutsättningarna att åstadkomma positiv förändring och ger ringar på vattnet.

Leaderprojekt ska också bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna. Alla projekt måste bidra till målen i den lokala utvecklingsstrategin, som bl.a. fler besöksmål och besökare, bättre möteslokaler, större samhörighetskänsla, fungerande kommersiell och offentlig service, hållbara tekniklösningar, lokala utvecklingsplaner, ökad sysselsättning, fler företag mm.

Projektstöd kan sökas inom EU:s landsbygdsfond, EU:s havs- och fiskerifond och EU:s socialfond, men det är Leader Stockholmsbygd som avgör inom vilken fond ett projekt platsar bäst, det är inget som den som söker stöd behöver lista ut själv. I vår utvecklingsstrategi har vi beskrivit fyra insatsområden inom vilka stöd kan beviljas. Bygdeutveckling, Upplevelser & besöksmål, Lokal mat samt Hållbarhet & miljö. Du kan läsa mer på respektive sida och hitta exempel på beviljade projekt.

Några snabba fakta

  • Föreningar, företag, myndigheter eller kommuner kan söka stöd, dock kan man inte söka som privatperson.
  • Stöd kan sökas för investeringar, lönekostnader, köp av tjänster, övriga utgifter.
  • Stöd kan beviljas till 40–100 procent av stödberättigande utgifter om projektet har en tydlig allmännyttan, oavsett om de genomförs inom landsbygds- eller havs-/fiskerifonden.
  • ’Projektstöd till företag’ kallas en projektform som gynnar i första hand den som söker stöd, oavsett om det är företag eller organisation.
    • Stöd kan beviljas upp till 40–70 procent av stödberättigande utgifter för insatser inom landsbygdsfonden och beroende på insatsområde är maxbeloppet 100 000 kr eller 200 000 kr.
    • Inom havs- och fiskerifonden kan 50 procent. Samma takbelopp gäller som ovan.
    • Resterande del av kostnader måste finansieras med egna, privata pengar.

Hur väljer vi ut de projekt som får stöd?

När ni har träffat vår verksamhetsledare för samtal om er projektidé, börjar ni skriva ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. Ni kan bolla ansökan med leaderkontoret och får feedback och goda råd hur den kan förtydligas och vad som krävs för att den är fullständig och korrekt. Utöver en bra projektbeskrivning krävs en detaljerad budget och underlag som visar hur ni har kommit fram till de budgeterade kostnaderna. Beroende på typ av projekt kan det också krävas kartor, markägarmedgivanden och andra dokument.

När ansökan är fullständig går den vidare till vår beredningsgrupp. Beredningsgruppen läser och diskuterar alla ansökningar och om det finns frågor eller synpunkter återkopplar leaderkontoret till sökanden. Innan beslutsmötet finns oftast möjlighet att förtydliga och komplettera. Två veckor innan beslutsmötet skickas alla ansökningar till LAG.

Vilka projekt som prioriteras styrs av utvecklingsstrategins mål och insatsområden. Vi har översatt målen till urvalskriterier, olika beroende på fond och insatsområde. Dessa urvalskriterier ligger till grund för Leader Stockholmsbygds LAG (styrelse) beslut. För varje ansökan går LAG igenom kriterierna och diskuterar fram en gemensam poängbedömning. Till slut summeras poängen och alla projekt som har poäng över bifallsgränsen prioriteras.

Dagen efter beslutsmötet meddelas alla sökanden vad LAG beslutade. De ansökningar som blivit prioriterade skickas sedan vidare till Jordbruksverket för slutligt beslut. Jordbruksverkets roll är inte att bedöma ansökningar i förhållande till leaderområdets mål, utan som ansvarig förvaltningsmyndighet är det Jordbruksverket som fattar det formella beslutet.